skip to Main Content

RUGKLACHTEN NEKKLACHTEN POLSKLACHTEN KNIEKLACHTEN WHIPLASH REUMATISCHE KLACHTEN
Klik hier voor onze brochure
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rugkliniek Eindhoven 2019

1. Intentie en Definities

1.1 Alle behandelaars c.q. chiropractoren werkzaam binnen en voor RKE zijn gediplomeerd en gespecialiseerd chiropractor en geregistreerd binnen de registers van Stichting Chiropractie Nederland (SCN) of de Dutch Chiropractic Federation DCF en Stichting Nationaal Register voor Chiropractoren (SNRC).
1.2 Voornoemde behandelaars c.q. chiropractoren hebben de intentie de gezondheid te verbeteren c.q. om gezondheidsklachten te verlichten, te verhelpen of te voorkomen. Een open en oprecht contact vanuit zowel Cliënt als de behandelaar is hierbij een basisvoorwaarde.
1.3 Consultaties/behandelingen aangeboden binnen deze praktijk vallen niet onder de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (de zogenaamde Wet BIG) en kunnen daarmee niet gerekend worden tot de reguliere medische zorg.
1.4 Alle behandelaars, de direct ondersteunende medewerkers evenals de rechtspersoon van Chiropractie Rugkliniek Einhoven worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van RKE.
1.5 Patiënten (of de wettelijke vertegenwoordiger) en andere zakelijke contacten van RKE worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van Cliënt.
1.6 Door registratie en lidmaatschap van voormelde registers verklaart RKE zich inzake de consultaties en medische werkwijze van haar behandelaars akkoord en onderhorig aan de voorwaarden, regels en gedragscodes door SCN en/of DCF gesteld aan haar leden.
1.7 De Hierna te volgen voorwaarden zijn alleen van toepassing op en betreffen slechts het interne beleid van RKE naar Cliënt. Hieraan kunnen verder geen externe rechten worden ontleend.

2 Algemene behandelvoorwaarden

2.1 Behandelingen zijn uitsluitend via afspraak en worden bij voorkeur uitgevoerd door de behandelaar die het behandeltraject heeft gestart. Bij afwezigheid of op verzoek van Cliënt kan de behandeling door een andere behandelaar van RKE worden overgenomen.
2.2 Afspraken worden telefonisch gemaakt, via onze website of in persoon.
2.3 Cliënt heeft de plicht RKE goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de problemen en klachten waarvoor deze zich wenst te laten behandelen evenals de algehele toestand van gezondheid en gezondheidsproblematiek. Tenslotte dient Cliënt de adviezen gesteld door de behandelaar(s) van RKE op te volgen.
2.4 Een eerste consult of intakegesprek kan net als alle andere soorten (vervolg)afspraken uiterlijk tot 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van het consult kosteloos en zonder verdere verplichting worden geannuleerd.
2.5 Annulering van een gemaakte afspraak dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Annulering via voicemail of e-mail is ook mogelijk.
2.6 Bij het niet nakomen, of niet tijdig annuleren (tot 24 uur voor aanvang), van een consultatie behoudt RKE zich het recht voor 100% van het tarief van het voorgenomen consulatie in rekening te brengen.
2.7 Indien gewenst kan beëindiging van de behandeling te alle tijden geschieden middels persoonlijk bericht van Cliënt. RKE zal indien mogelijk en gewenst, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere behandelaar of zorgverlener.

3 Gegevensverstrekking en privacy

3.1 RKE en de ondersteunende medewerkers staan onder een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het behandeldossier en/of vertrouwelijke persoonlijke informatie van Cliënten.
3.2 Naast RKE hebben alleen Cliënten (of plaatsvervangend de wettelijke ouders/verzorgers) het recht op inzage in het persoonlijk dossier.
3.3 Huisartsen en behandelaars, waarmee een samenwerking bestaat, kunnen door RKE deelgenoot worden van relevante informatie welke nodig is voor de vervolgbehandeling door deze behandelaar(s). Hiervoor wordt u door RKE persoonlijk (mondeling) toestemming gevraagd in de vragenlijst bij de anamnese.
3.4 Gegevens van Cliënten worden (op verzoek) uitsluitend aan derden verstrekt, indien hiervoor door de betrokken Cliënt een ondertekende machtiging aan RKE is gegeven en uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de zorg.
3.5 De juistheid en eventuele wijzigingen en correcties van persoonlijke, medische, contact- en adresgegevens en verzekeringsgegevens behoren tot de verantwoordelijkheid van de Cliënt. RKE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve gegevens en/of mogelijke consequenties die hieraan verbonden zijn.
3.6 Het verwerken van persoonlijke en medische informatie van Cliënten gebeurt volgens het Privacy- en dataveiligheidsbeleid van RKE, op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De volledige beleidstekst is terug te vinden op de website www.rugkliniekeinhoven.nl en in de wachtruimte (informatieklapper)

4 Tarieven

4.1 RKE rekent voor zowel consultaties, behandelingen als voor medische correspondentie een honorarium met eventueel bijkomende toeslagen.
4.2 RKE behoudt zich het recht tussentijds en op ieder moment haar tarieven te herzien en aan te passen.
4.3 Alle tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
4.4 Alle actuele tarieven staan gepubliceerd op de website www.rugkliniekeinhoven.nl en zijn tevens aanwezig in de wachtruimte van de praktijk (informatieklapper).

5 Betaling

5.1 Alle consultaties/behandelingen dienen direct na afloop te worden voldaan, middels een PIN betaling (voorkeur) of contante betaling. Biljetten van meer dan € 100,- worden niet geaccepteerd. Betaling via Creditcard is mogelijk.
5.2 Bij wijze van uitzondering en in overleg met RKE kan de betaling middels een bankoverschrijving worden voldaan. Deze dient binnen veertien dagen te zijn bijgeschreven op de rekening van RKE.
5.3 Na voldoening ontvangt Cliënt een deugdelijke kwitantie die ter declaratie kan worden aangeboden aan de zorgverzekering.
5.4 Bij een aantal zorgverzekeringen bestaat de mogelijkheid dat RKE namens Cliënt de declaratie aanbiedt. In dat geval betaalt de zorgverzekering het volledige bedrag aan RKE en ontstaat een betalingsverplichting tussen Cliënt en zorgverzekering. Cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van ontvangen consultaties/behandelingen. RKE houdt zich het recht om de declaratie op ieder moment op te schorten.
5.5 In geval van medische correspondentie staan de (eventueel afwijkende) betalingsvoorwaarden vermeld op de bijgevoegde rekening.
5.6 Uitstel van betaling kan alleen door RKE verleend worden en slechts na opgave van redenen.
5.7 Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum) kan middels herinneringen administratiekosten, als ook de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
5.8 Bij herhaalde herinnering houdt RKE zich het recht voor naar eigen inzicht en zonder verdere kennisgeving de vordering ter incasso uit handen te geven.
5.9 In zulks geval komen alle eventuele binnen- en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus zoals doorberekend aan RKE voor aanname, behandeling en afhandeling van het betreffende dossier.

6 Zorgverzekering

6.1 De kosten voor Chiropractische behandelingen worden door de meeste zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed op basis van een aanvullende verzekering.
6.2 Elke Cliënt van RKE is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een zorgverzekering en daarmee voor de dekking van de dienstverlening van RKE.
6.3 RKE tracht zich geïnformeerd te houden over de zorgverzekeringen en de mogelijkheden omtrent de vergoedingen voor Chiropractische behandelingen en waar mogelijk verstrekt RKE deze informatie aan haar Cliënten. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor sluitende informatie dient te allen tijde contact te worden opgenomen met de zorgverzekering in kwestie.

7 Praktische Huisregels

7.1 RKE is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen van Cliënten of anderen in of rond het pand.
7.2 De parkeerplaats is enkel bedoeld voor bezoekers van RKE en zal buiten openingsuren worden afgesloten.
7.3 Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
7.4 Het gebruik van mobiele telefoons of andere opnameapparatuur in de behandelkamers wordt niet gewaardeerd, tenzij in overleg.
7.5 In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel, de BHV-er of de daartoe bevoegde instanties zoals brandweer en politie opgevolgd te worden.

8 Toepasselijk Recht en Klachtenregeling

8.1 RKE en haar behandelaars hebben zich middels registratie en lidmaatschap onderhorig verklaard aan de reglementen en gedragscodes van de voornoemde registers SCN en/of DCF/SNRC.
8.2 Voor klachten en geschillen kan Cliënt zich rechtstreeks tot zijn/haar chiropractor en/of de eigenaar van de praktijk, mevrouw T. Nilsen, richten.
8.3 Indien Cliënt zijn/haar klacht niet wenst te delen met RKE, kan gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedures zoals deze van toepassing zijn binnen de voornoemde registers SCN: www.stichtingchiropractie.nl en/of DCF/SNRC: www.dcfchiropractie.nl
8.4 De verdergaande rechtsverhouding tussen RKE en Cliënt wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht. Uitsluitend een Nederlandse rechter, binnen het arrondissement waar RKE is gevestigd, is bevoegd van enig geschil tussen RKE en Cliënt kennis te nemen, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.

9 Algemene Voorwaarden

9.1 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van toepassing indien RKE hiermee middels schriftelijke bevestiging heeft ingestemd.
9.2 RKE houdt zich het recht op ieder moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
9.3 De actueel geldende Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website www.rugkliniekeindhoven.nl en zijn tevens aanwezig in de wachtruimte van de praktijk (informatieklapper).

Loopt u langere tijd met klachten die maar niet verdwijnen? Kom dan vrijblijvend langs voor een gratis gezondheidsgesprek

Dit zeggen onze klanten

Chiropractie is niet bedoeld
om je direct beter te voelen.
Het is bedoeld om je
direct beter te genezen !

Chiropractie vanuit gezondheidsperspectief:
Erkenning, respect en vertrouwen in het aangeboren ontwerp van het lichaam om zich te genezen en zich goed te voelen

Een chiropracter bestrijdt
geen symptomen.
Hij gaat rechtstreeks
naar de oorzaak !

Back To Top